Browse records in that    Search     
TitleDescriptionDownload.Uploaded OnSorted By Uploaded On In Descending Order
आर्थिक द्रुष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशाच्या वेळी पात्र विद्यार्थ्यांच्या हिश्श्याची शिक्षण शुल्काची ५० टक्के रक्कम शिक्षण संस्थांनी न घेण्याबाबत Circular Dated 11/07/18ecobackward_Fees_circular_201819.pdf7/12/2018 12:11 PM
Admission criteria for B.A.,B.Com.,B.Sc., first year [all stream] & diploma coursesAdmission criteria for B.A.,B.Com.,B.Sc., first year [all stream] & diploma coursesAdmissionCriteria_Ordiance908.pdf7/9/2018 4:05 PM
Fast Track Division Fees StructureFast Track Division Fees StructureFast_Track_Division_Fees_Structure.pdf7/5/2018 5:23 PM
विधान परिषद आश्वासन क्रमांक २५९ अन्वये राज्यातील विना अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयाचा "कायम" शब्द काढण्याबाबत खालील तक्त्यातील माहिती तत्काळ सदर करणे बाबत.विधान परिषद आश्वासन क्रमांक २५९ अन्वये राज्यातील विना अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयाचा "कायम" शब्द काढण्याबाबत खालील तक्त्यातील माहिती तत्काळ सदर करणे बाबत.letter_mlc_259_non_granted_colleges.pdf7/4/2018 4:18 PM
Circular for Fast-Track Division 2018-19Circular for Fast-Track Division 2018-19Circular_Fast-Track_Division_2018-19.pdf7/2/2018 5:35 PM
Academic Calendar for Engineering and Technology 2018-19circular No.Engg.&Tech./Academic Calendar/60/2018EnggTech_acadcalender201819.pdf6/12/2018 4:10 PM
महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना Transfer Certificate त्वरीत उपलब्थ करून देणेबाबत Transfer Certificate त्वरीत उपलब्थ करून देणेबाबत Affcollege_TC_jun18.pdf6/7/2018 12:59 PM
शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ साठी संलग्नीकरणाचे नूतनीकरण मिळणेबाबत मुदतवाढ परिपत्रक २529-30 दि. 28/०५/१८ExtAffil_28may18.pdf5/28/2018 5:25 PM
शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ साठी संलग्नीकरणाचे नूतनीकरण मिळणेबाबत परिपत्रक २०७९ दि. १६/०५/१८acad_affextdatemay18.pdf5/16/2018 5:14 PM
शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० ते २०२३-२४ साठीचा सम्यक योजना /बृहत आराखडा विकसित करणेबाबत शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० ते २०२३-२४ साठीचा सम्यक योजना /बृहत आराखडा विकसित करणेबाबत persepectiveplan_201920.PDF5/11/2018 1:21 PM
Circular Regarding Foreign students admission in academic year 2018-19 to Graduate/Post Graduate courses in college/Institution/University Departments Last date for submission of request application 31/05/18foreignstud_admission1819.pdf5/8/2018 1:41 PM
Revised Academic Calendar 2018-19Revised Academic Calendar 2018-19revacadcalender_201819.pdf5/5/2018 1:47 PM
विद्यापीठ दैंनंदिनी -२०१८ साठी माहिती पाठविण्याबाबत विद्यापीठ दैंनंदिनी -२०१८ साठी माहिती पाठविण्याबाबत diary_infoapr18.PDF4/11/2018 12:57 PM
मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे सिव्हील अपील क्र. ८९२८/२०१५ व इतर याचिका यामध्ये दि. ०६ जुलै, २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाची राज्यात अंमलबजावणी करण्याबाबत. (S.T. कर्मचाऱ्यांच्या माहितीबाबत)मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे सिव्हील अपील क्र. ८९२८/२०१५ व इतर याचिका यामध्ये दि. ०६ जुलै, २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाची राज्यात अंमलबजावणी करण्याबाबत. (S.T. कर्मचाऱ्यांच्या माहितीबाबत)circular_st_information.pdf4/10/2018 1:11 PM
उच्च शिक्षण संचानालयाच्या अखत्यारीतील व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्याबाबत उच्च शिक्षण संचानालयाच्या अखत्यारीतील व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्याबाबत profcourses_studlistmarch18.pdf3/28/2018 5:22 PM
Page 1 of 5First   Previous   [1]  2  3  4  5  Next   Last   
NOTE : Click on "Uploaded On" tab to view latest Circulars.........