Browse records in that    Search     
TitleDescriptionDownload.Uploaded OnSorted By Uploaded On In Descending Order
शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० साठी संलग्नीत महाविद्यालय आणि मान्यता प्राप्त परिसंस्था मध्ये नूतनीकरण ,नवीन संशोधन केंद्र ,नवीन महाविद्यालय ,अभ्यासक्रम ,विषय ,विद्याशाखा आणि तुकडीवाढीसाठी अर्ज सादर करण्यासाठी जाहीर प्रगटन Apply online for continuation of affiliation/permanent affiliation to University-Institute Affiliation Management System JahirPragatan_affilationsep18.PDF9/19/2018 5:37 PM
Circular Regarding Establishment of Training and Placement Cell in Affilated Colleges informing to UniversityLast Date for submission of Information to University's Central Placement Cell on or before 30/09/18PlacementCell_Info_sep18.pdf9/19/2018 1:42 PM
शासन मान्यता नसलेल्या प्राचार्यांच्या सहीने झालेला पत्रव्यहार ग्राह्य न धारणेबाबत व्यवस्थापन परिषदेचा ठराव दि. ०२-०८-२०१८nongrantprincipalsep18.pdf9/18/2018 1:13 PM
बृहत आराखड्यातील संदर्भातील माहिती त्वरित देणेबाबत बृहत आराखड्यातील संदर्भातील माहिती त्वरित देणेबाबत perspectiveplan_colinfo_sep18.pdf9/5/2018 5:57 PM
दिव्यांग विद्यार्थ्यांना सोई सुविधा उपलब्ध करुन देणेबाबत कारवाई माहिती कळविणेबाबतदिव्यांग विद्यार्थ्यांना सोई सुविधा उपलब्ध करुन देणेबाबत कारवाईphyhandicapfacility_aug18.pdf9/4/2018 5:43 PM
NAAC संबंधी आपल्या महाविद्यालयाचा तपशील व महाविद्यालयातील सर्व प्राध्यापकांची माहिती तात्काळ विद्यापीठाला पाठविण्याबाबत RUSA/NAAC/माहिती/०९/०१ Excel format for NAAC information
Download
RUSA_naacletter_sep18.PDF9/4/2018 12:09 PM
Clarification of revised circular for Law Examinationसुधारित परिपत्रक /अभ्यासक्रम विभाग /विधी /१३/२०१८ दि. 30/०८/२०१८clarify_Law_Examaug18.pdf8/30/2018 5:36 PM
स्थाननिश्चिती (CAS) योजनेअंतर्गत शिबिराचे आयोजन करणेबाबतस्थाननिश्चिती (CAS) योजनेअंतर्गत शिबिराचे आयोजन करणेबाबतCASLetter_aug18.pdf8/27/2018 1:11 PM
विधी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणेबाबत अभ्यासक्रम विभाग /२०१८-१९/१८०२२-४१ दि. २१/०८/२०१८Admission_LawExam_aug18.pdf8/24/2018 11:48 AM
शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये विधी ३ व ५ वर्षीय पदवी अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचे पहिल्या वर्षांनंतर संस्था /महाविद्यालय बदल करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाचे क्रमांक उशीसं /विधी /प्र .क्र ७८-१८/सीईटी सेल /८८४२ दि ०३-०८-१८ चे परिपत्रक fylawgrad_colchange_1819.pdf8/16/2018 5:55 PM
सर्व महाविद्यालयांच्या शैक्षणीक सत्र व सुट्ट्याबाबत Regarding Holidays in 'Appendix-C'circular_01aug18holiday.pdf7/31/2018 4:30 PM
Revised Circular regarding passing criteria for Law Examination विधी अभ्यासक्रमाच्या उत्तीर्ण होण्याच्या अटीबाबत परिपत्रक सुधारित परिपत्रक क्रमांक /अभ्यासक्रम /विधी /१०/२०१८Revised_PassingCriteria_LawExamjuly18.pdf7/31/2018 4:20 PM
Choice Based Credit and Grading System implementation for faculty of Commerce & Managementcircular No. SU/Com. & Mgt. /CBC &GS/08/2018CBCGS_com&mgt_1819.pdf7/31/2018 1:11 PM
Circular regarding B.Com Admission &Examination for Academic year 2018-19circular No. SU/B.Com./IIIrd year Admission/04/2018B.Com_admission1819.pdf7/31/2018 1:04 PM
Circular regarding passing criteria for Law Examination विधी अभ्यासक्रमाच्या उत्तीर्ण होण्याच्या अटीबाबत परिपत्रक PassCriteria _LawExam_july18.pdf7/27/2018 12:22 PM
Page 1 of 7First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  Next   Last   
NOTE : Click on "Uploaded On" tab to view latest Circulars.........