Browse records in that    Search     
TitleDescriptionDownload.Uploaded OnSorted By Uploaded On In Descending Order
शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ साठी संलग्नीकरणाचे नूतनीकरण मिळणेबाबत परिपत्रक २०७९ दि. १६/०५/१८acad_affextdatemay18.pdf5/16/2018 5:14 PM
शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० ते २०२३-२४ साठीचा सम्यक योजना /बृहत आराखडा विकसित करणेबाबत शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० ते २०२३-२४ साठीचा सम्यक योजना /बृहत आराखडा विकसित करणेबाबत persepectiveplan_201920.PDF5/11/2018 1:21 PM
Circular Regarding Foreign students admission in academic year 2018-19 to Graduate/Post Graduate courses in college/Institution/University Departments Last date for submission of request application 31/05/18foreignstud_admission1819.pdf5/8/2018 1:41 PM
Revised Academic Calendar 2018-19Revised Academic Calendar 2018-19revacadcalender_201819.pdf5/5/2018 1:47 PM
विद्यापीठ दैंनंदिनी -२०१८ साठी माहिती पाठविण्याबाबत विद्यापीठ दैंनंदिनी -२०१८ साठी माहिती पाठविण्याबाबत diary_infoapr18.PDF4/11/2018 12:57 PM
मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे सिव्हील अपील क्र. ८९२८/२०१५ व इतर याचिका यामध्ये दि. ०६ जुलै, २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाची राज्यात अंमलबजावणी करण्याबाबत. (S.T. कर्मचाऱ्यांच्या माहितीबाबत)मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे सिव्हील अपील क्र. ८९२८/२०१५ व इतर याचिका यामध्ये दि. ०६ जुलै, २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाची राज्यात अंमलबजावणी करण्याबाबत. (S.T. कर्मचाऱ्यांच्या माहितीबाबत)circular_st_information.pdf4/10/2018 1:11 PM
उच्च शिक्षण संचानालयाच्या अखत्यारीतील व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्याबाबत उच्च शिक्षण संचानालयाच्या अखत्यारीतील व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्याबाबत profcourses_studlistmarch18.pdf3/28/2018 5:22 PM
Regarding Time Limit for submission of completion documents of XI plan Building ProjectsRegarding Time Limit for submission of completion documents of XI plan Building ProjectsXIplanbuildingcompletionmarch18.pdf3/26/2018 5:10 PM
Regarding Time Limit for Registration of Colleges on PFMS portalRegarding Time Limit for Registration of Colleges on PFMS portalregpfmsmarch18.pdf3/26/2018 5:08 PM
पदौन्नतीमध्ये आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांची माहिती संदर्भांत पदौन्नतीमध्ये आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांची माहिती संदर्भांत promotion_JDEletter_march18.pdf3/23/2018 11:28 AM
शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून नवीन महाविद्यालयांसाठी अंतिम मान्यतेकरीता दि. २८-०२-२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये इरादापात्र मिळालेल्या महाविद्यालयांना सादर करावयाच्या प्रस्तावाबाबत नवीन महाविद्यालयांसाठी अंतिम मान्यतेकरीता सादर करावयाच्या प्रस्तावाबाबत instructions_newcollegeproposal_march18.PDF3/15/2018 5:34 PM
अध्यापकांना स्थान अंतंर्गत शिबिराचा लाभ मिळणेबाबत (CAS Proposal Circular) अध्यापकांना स्थान अंतंर्गत शिबिराचा लाभ मिळणेबाबत CAS_Proposal_Circular_march18.pdf3/15/2018 11:39 AM
Principals' Meet on 16-03-2018 regarding various problems colleges are facingMeet on 16-03-2018 at 03.00 pmprincipal_meet_16-03-2018.pdf3/8/2018 8:33 PM
Letter of BOS Meeting on 13-03-2018(View Meeting Letters)BOS Meeing Dated on 13.03.2018 Covring Leeter.pdf3/8/2018 8:30 PM
संलग्नित अनुदानीत महाविद्यालयातील सहा./ सहयोगी प्राध्यापकांच्या कॅस स्थाननिश्चिती बाबत.संलग्नित अनुदानीत महाविद्यालयातील सहा./ सहयोगी प्राध्यापकांच्या कॅस स्थाननिश्चिती बाबत.Granted_Colleges_Asso_Asst_prof_CAS_Promotion_JD_Letter.pdf3/7/2018 1:40 PM
Page 1 of 5First   Previous   [1]  2  3  4  5  Next   Last   
NOTE : Click on "Uploaded On" tab to view latest Circulars.........